Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden, acceptatie en plaatsing:

De auteur verplicht zich te houden aan het tijdschema, de auteursrichtlijnen en de verdere aanwijzingen van Praktisch Magisch.

Het werk geldt als geaccepteerd indien het werk naar het oordeel van Praktisch Magisch of van de daartoe door Praktisch Magisch aangestelde redactie voldoet aan de voor de uitgave vereiste kwaliteit, eventueel nader overeengekomen voorwaarden en/of aan de door de auteur gewekte verwachtingen.

Indien het werk niet tijdig wordt ingeleverd of niet wordt geaccepteerd en niet zal worden gepubliceerd, is Praktisch Magisch niet tot enige betaling gehouden. De kosten van deze opdracht zullen in rekening gebracht worden bij de auteur. In opdracht vervaardigde werken zullen aan de auteur worden geretourneerd en de overeenkomst wordt als ontbonden beschouwd.

Indien is overeengekomen dat de auteur voorafgaand aan de publicatie de proeven corrigeert en de auteur dat niet doet binnen de daartoe door Praktisch Magisch gestelde redelijke termijn, is Praktisch Magisch gerechtigd het werk zonder correctie van de auteur uit te geĀ­ven dan wel noodzakelijke correctie zelf uit te (doen) voeren.

Praktisch Magisch heeft de eindverantwoording voor de redactie, vormĀ­geving en exploitatie van de uitgave. Praktisch Magisch dan wel de daartoe door Praktisch Magisch aangestelde redactie heeft het recht om het werk in te korten of te wijzigen. In geval van wijzigingen van wezenlijke aard of waardoor het karakter van het werk aangetast kan worden, zal Praktisch Magisch of de redactie overleg voeren met de auteur.

Voor naamsvermelding gelden de regels en/of gebruiken van de desbetreffende uitgave. Indien de auteur geen of een andere naamsvermelding wenst, dient hij dit schriftelijk tijdig aan Praktisch Magisch bekend te maken. Praktisch Magisch zal deze wens respecteren.

 

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht met betrekking tot een werk aan een uitgave van Praktisch Magisch, inclusief de overeenkomsten die ontstaan nadat Praktisch Magisch een op eigen initiatief van de auteur ter publicatie aangeboden werk heeft geaccepteerd.